Säännöt

1 § NIMI, TOIMIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Oulun varhaiskasvatuksen ylioppilaat ja siitä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Lastarit. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Opettajaksi Opiskelevien liiton jäsen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön etujärjestönä; edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali-, ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä. Yhdistys edustaa jäsenistöään yleisissä yhteisissä kysymyksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, seminaareja, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, pitää yllä yhteyttä alan ammattiyhdistyksiin, opiskelijajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää tilaisuuksissaan asianomaisella luvalla anniskelutoimintaa, rahankeräystä sekä harjoittaa juhla- ja julkaisutoimintaa. Edellä mainituilla tavoilla hankitut varat käytetään opiskelijayhteisön toiminnan ja opiskelijoiden opiskeluedellytysten parantamiseen. Yhdistys voi myöntää avustuksia ja stipendejä. Ohjesäännöissä määrätään avustusten ja stipendien myöntämisperusteet.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun kaupungissa varhaiskasvatusta pää- tai sivuaineena opiskeleva. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen ero tulee voimaan välittömästi, kun eroilmoitus on jätetty. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt tekemättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy ja se on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa.

5 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattavilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Ellei säännöissä ole toisin määrätty, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeeksi tai jos 1/10 osaa äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii ennalta nimetyn asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä neljäntoista vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä kirjallisena on esitetty hallitukselle. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä postitse tai sähköpostitse jäsenistölle vähintään seitsemän arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niitä tehdessä ole toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. kokouksen päättäminen

Vaalikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja kaksi varajäsentä
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. päätetään jäsenmaksun suuruus ja sen kanto
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. kokouksen päättäminen

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, vähintään kuusi ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi nimetä toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta väliaikaisesti tai pysyvästi. Mikäli hallituksen jäsen pyytää eroa tehtävästään tai on muusta syystä pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäviään, hänen tulee ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kaikille on toimitettu kirjallinen, sähköinen tai suullinen kutsu. Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus hallituksen kutsumalla henkilöllä tai yhdistyksen edustajalla. Hallitus voi myöntää puheoikeuden edellä mainituista erillisestä pyynnöstä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset; valmistaa yhdistyksen kokouksen ohjelmat; pitää jäsenkortistoa; valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja muihin yhdistyksiin; asettaa avukseen tarvitsemansa jaostot, valiokunnat ja toimikunnat; hoitaa yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta; vastata yhdistyksen varojen hoidosta; ryhtyä kaikkiin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii sekä tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen jäsenille.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, Hallituksen jäsenten on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § OHJESÄÄNTÖ

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä sekä muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tulee voimaa, jos muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja se on yhdistysrekisteriin merkitty. Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka päättää yhdistyksen purkamisesta.

Säännöt päivitetty 19.02.2018